nouveau RGIE

EEN NIEUW AREI VANAF 1 JUNI 2020

Vanaf 1 juni 2020 zullen elektrische installaties of belangrijke wijzigingen/uitbreidingen moeten worden uitgevoerd volgens de nieuwe AREI. Maar hoe zit het met installaties waarvan het ontwerp en de uitvoering vóór 1 juni 2020 zijn begonnen, maar die na die datum zullen worden voltooid en gekeurd?

Er is een overgangsperiode van 2 jaar waarin deze installaties bij een keuring, indien gevraagd, kunnen profiteren van de toepassing van deel 8 van het nieuwe AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties), dat de mogelijkheid biedt om in bepaalde gevallen af te wijken van het nieuwe AREI.

Na 1 juni 2022 zullen alle nieuwe elektrische installaties of belangrijke wijzigingen/uitbreidingen aan de nieuwe AREI moeten voldoen, zonder dat deel 8 betreffende bestaande installaties van toepassing is.

Het is de aanvrager van de controle die tijdens deze overgangsperiode zal opteren voor een controle met of zonder toepassing van deel 8. Als de werkzaamheden op of na 1 juni 2020 beginnen, zal de ingebruiknemingscontrole moeten worden uitgevoerd zonder toepassing van artikel 8 van de nieuwe AREI. En als de werkzaamheden vóór 1 juni 2020 beginnen, kan de ingebruiknemingscontrole al dan niet worden uitgevoerd met toepassing van deel 8 van het desbetreffende boek van de nieuwe AREI.

De aanvrager van de keuring dient in het dossier van de elektrische installatie een document op te nemen waarin de relevantie van de voor de aanvang van de werkzaamheden gekozen datum wordt bevestigd. Dit dossier zal ook het advies bevatten van het IDPBW (Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk), het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) en de veiligheidscoördinator voor het ontwerp van het gebouw, overeenkomstig de code inzake welzijn op het werk. De persoon die verantwoordelijk is voor de installatie en/of de klant moeten dit document ondertekenen.

EEN ERKEND CONTROLEORGANISME IS EEN VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN VZW DIE EEN ERKENNING HEEFT GEKREGEN VAN HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN OM BEPAALDE SOORTEN WETTELIJKE KEURINGEN (GAS EN ELEKTRICITEIT) UIT TE VOEREN.

De technisch verantwoordelijke van dit erkend controleorganisme moet houder zijn van een diploma burgerlijk of industrieel ingenieur en aan het erkend controleorganisme verbonden zijn door middel van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Certinergie ASBL staat op de lijst van erkende en geaccrediteerde controleorganismen (563-INSP) van de FOD Economie.

Inzake elektriciteit:

De verschillende activiteitsdomeinen van de erkende controleorganismen kunnen de volgende domeinen bestrijken:

 • de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
 • de controle van installaties in zones met explosiegevaar
 • de controle van de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning die niet in de vorige activiteitsdomeinen zijn gespecificeerd
 • de controle van installaties op hoogspanning (uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen)
 • de controle van de hoogspanningsluchtlijnen
 • de controle door thermografie van de hoogspanningsluchtlijnen

DIT ZEGT DE BELGISCHE WET OVER DE ELEKTRISCHE KEURING:

WAT IS HET DOEL VAN DE ELEKTRISCHE KEURING?

Met deze keuring wordt nagegaan of uw elektrische installatie voldoet aan de veiligheidsvoorschriften vastgelegd in Boek 1 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (pdf, 4,35 MB), goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019.

IK BEN EIGENAAR VAN EEN WOONEENHEID: IS DE ELEKTRISCHE KEURING VERPLICHT?

De eigenaar van een wooneenheid is verplicht de elektrische keuring tijdig te laten uitvoeren. Dit is gebaseerd op het veiligheidsprincipe, aangezien fouten in een elektrische installatie die niet aan de voorschriften voldoet, vaak de oorzaak zijn van branden en/of elektrocuties.

HOE EN DOOR WIE MOET MIJN ELEKTRISCHE KEURING GEBEUREN?

Ze moet worden uitgevoerd door een van de hieronder vermelde erkende controleorganismen die als enigen gemachtigd zijn om deze keuringen uit te voeren. Pas op voor de verschillende aanbiedingen die op het internet circuleren en waarin dit soort diensten worden aangeboden zonder dat het organisme daarom op de door het ministerie van Economische Zaken erkende lijst staat. Deze aanbiedingen zijn misleidend en u ontvangt mogelijk een ongeldig keuringsattest. Voorbeelden zijn: elektrische-keuring.be of nog controledirect.com.

WAT GEBEURT ER NA DE ELEKTRISCHE KEURING DOOR EEN ERKEND CONTROLEORGANISME?

Na elke controle stelt het erkend controleorganisme een verslag op dat schriftelijk of elektronisch aan de eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie wordt bezorgd. Het erkend controleorganisme houdt gedurende vijf jaar een kopie van dat verslag bij.

Als uw elektrische installatie niet in orde is op het moment van de controle, moet u de tekortkomingen verhelpen en uw elektrische installatie opnieuw laten controleren.

WANNEER MOET ELEKTRISCHE INSTALLATIE WORDEN GECONTROLEERD?

 • vóór u ze in gebruik neemt;
 • wanneer u vraagt om de aansluiting van een wooneenheid op het openbare verdeelnet te verzwaren;
 • bij de verkoop van een wooneenheid;
 • periodiek om de 25 jaar.
 • Meer informatie over de verschillende soorten controles van huishoudelijke elektrische installaties

WELKE DOCUMENTEN MOET U BIJ DE CONTROLE VOORLEGGEN?

 • de eendraadschema’s van de elektrische installatie;
 • de situatieplannen van de elektrische installatie;
 • de EAN-code ter identificatie van de aansluiting van de elektrische installatie, weergegeven op de factuur, indien voorhanden. EAN staat voor “European Article Numbering”. Het betreft een code bestaande uit 18 cijfers.
 • Het eendraadschema
 • Een eendraadschema is een schematische voorstelling van de elementaire stroombanen, hun onderlinge verbindingen en het elektrisch materieel, die samen de elektrische installatie of een deel van de installatie vormen, en die de samenstelling en de kenmerken ervan aangeeft.

De eendraadschema’s en situatieplannen van de elektrische installatie worden mee opgenomen in het dossier van de elektrische installatie, dat in tweevoud wordt opgemaakt.

WAT MOET OP HET ELEKTRISCH SCHEMA VAN EEN HUISHOUDELIJKE INSTALLATIE WORDEN WEERGEGEVEN?

 • de kenmerken van de elektrische leidingen: type, doorsnede, aantal geleiders;
 • het type en de kenmerken van de differentieelstroominrichtingen;
 • de lichtpunten;
 • de aftakdozen;
 • de verbindingsdozen;
 • de plaatsingswijze en secties van de elektrische leidingen;
 • het type en de kenmerken van de beschermingsinrichtingen tegen overstroom;
 • de schakelaars;
 • de contactdozen;
 • de vaste machines en toestellen.

WAT MOET OP HET SITUATIEPLAN VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE WORDEN WEERGEGEVEN?

 • de vaste machines en toestellen.
 • de schakelaars;
 • de verbindingsdozen;
 • de aftakdozen;
 • de schakel- en verdeelborden;
 • de contactdozen;
 • de lichtpunten;
 • die op het eendraadschema voorkomen.

WELKE DOCUMENTEN MOET MIJN ELEKTRISCH DOSSIER TE ALLEN TIJDE BEVATTEN?

Iedere eigenaar van een wooneenheid moet te allen tijde een elektrisch dossier van zijn eigendom bijhouden.

Dit elektrische dossier bevat:

 • de conforme en geldige controleverslagen, opgesteld door een erkend controleorganisme,
 • een korte beschrijving van de niet-belangrijke wijzigingen of uitbreidingen van de elektrische installatie,
 • de technische documentatie van het elektrisch materieel en de fotovoltaïsche installatie.

MOET IK BIJ EEN KLEINE WIJZIGING AAN MIJN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OPNIEUW EEN ELEKTRISCHE KEURING LATEN UITVOEREN DOOR EEN ERKEND CONTROLEORGANISME?

Voorbeelden van onbelangrijke wijzigingen of uitbreidingen zijn: de toevoeging van een kring, de identieke vervanging van een verdeelbord …

Voor dergelijke kleine wijzigingen vereist de wetgeving geen elektrische controle door een erkend controleorganisme.  U dient enkel een bondige beschrijving van de werkzaamheden te geven en uw situatieplannen bij te werken. Deze beschrijving / dit verslag wordt in het dossier van de elektrische installatie bewaard en zal bij het volgende controlebezoek door het controleorganisme worden gecontroleerd.