DE ELEKTRISCHE CONTROLE: HUISHOUDELIJK OF LAAGSPANNING NIET HUISHOUDELIJK

WAT ZEGT DE BELGISCHE WET OVER DE ELEKTRISCHE KEURING:

WAT IS HET DOEL VAN DE ELEKTRISCHE KEURING?

Met deze keuring wordt nagegaan of uw elektrische installatie voldoet aan de veiligheidsvoorschriften vastgelegd in het nieuwe Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (PDF, 3.89 Mo), goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019.

IK BEN EIGENAAR VAN EEN WOONEENHEID: IS EEN ELEKTRISCHE KEURING VERPLICHT?

De eigenaar, beheerder of uitbater van een huishoudelijke elektrische installatie is verplicht een elektrische keuring te laten uitvoeren. Dit is gegrond op het veiligheidsprincipe, aangezien defecten in een elektrische installatie die niet aan de voorschriften voldoet, vaak de oorzaak zijn van vele branden en/of elektrocuties.

HOE EN DOOR WIE MOET EEN ELEKTRISCHE KEURING GEBEUREN?

Zij moet worden uitgevoerd door een van de hierna vermelde erkende controleorganismen die als enigen gemachtigd zijn om deze keuringen uit te voeren. Pas op voor de verschillende aanbiedingen die op het internet circuleren en waarin dit soort aanbiedingen wordt voorgesteld zonder dat zij op de door het Ministerie van Economische Zaken erkende lijst staan. Deze aanbiedingen zijn misleidend en het is mogelijk dat u niet in het bezit zou zijn van een geldig verslag. Voorbeelden zijn: greenfish-energy.eu of contrôle-electrique.be.

WAT GEBEURT ER NA DE ELEKTRISCHE KEURING DOOR EEN ERKENDE CONTROLEORGANISME?

Na elke controle stelt het erkend controleorganisme controleorganisme een verslag op dat schriftelijk of elektronisch aan de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installatie wordt bezorgd. Het erkend controleorganisme houdt gedurende vijf jaar een kopie van dat verslag bij..

Als uw elektrische installatie niet in orde is op het moment van de controle, moet u de tekortkomingen verhelpen en uw elektrische installatie opnieuw laten controleren door de erkende controleorganisme.

WANNEER MOET MIJN ELEKTRISCHE INSTALLATIE GECONTROLEERD WORDEN ?

 • vóór u die in gebruik neemt;
 • voor elke belangrijke wijziging of uitbreiding aangebracht op een elektrische installatie;
 • bij de verkoop van een wooneenheid;
 • périodiek om de 25 jaar

WELKE DOCUMENTEN MOET U VOORLEGGEN BIJ EEN CONTROLE?

 • de eendraadschema’s van de elektrische installatie;
 • de situatieplannen van de installatie;
 • de EAN-code ter identificatie van de aansluiting van de elektrische installatie, weergegeven op de factuur, indien voorhanden. EAN staat voor “European Article Numbering”. Het betreft een code samengesteld uit 18 cijfers.

De eendraadschema’s en situatieplannen van de elektrische installatie worden mee opgenomen in het dossier van de elektrische installatie, dat in tweevoud wordt opgemaakt.

WAT MOET EEN EENDRAARDSSCHEMA VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE AANDUIDEN?

 • de kenmerken van de elektrische leidingen: type, doorsnede, aantal geleiders ;
 • het type en de kenmerken van de differentieelstroominrichtingen;
 • de lichtpunten;
 • de aftakdozen;
 • de verbindingsdozen;
 • de plaatsingswijze en secties van de elektrische leidingen;
 • het type en de kenmerken van de beschermingsinrichtingen tegen overstroom;
 • de schakelaars;
 • de contactdozen;
 • de vaste machines en toestellen.

WAT MOET EEN SITUATIEPLAN VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE AANDUIDEN ?

 • de vaste machines en toestellen,
 • de schakelaars;
 • de verbindingsdozen;
 • de aftakdozen;
 • de schakel- en verdeelborden;
 • de contactdozen;
 • de lichtpunten;
 • die op het eendraadschema voorkomen.

WAT MOET MIJN ELEKTRISCH DOSSIER TE ALLEN TIJDE BEVATTEN?

Iedere eigenaar van een wooneenheid moet te allen tijde een elektrisch dossier van zijn eigendom bijhouden.

Dit dossier bevat:

 • de controleverslagen opgesteld door een erkend controleorganisme,
 • een korte beschrijving van de niet-belangrijke wijzigingen of uitbreidingen van de elektrische installatie,
 • de technische documentatie van het elektrische materieel en de fotovoltaïsche installatie.

BIJ EEN NIET-BELANGERIJKE WIJZIGING VAN MIJN ELEKTRISCHE INSTALLATIE, MOET IK EEN ELEKTRISCHE KEURING LATEN UITVOEREN DOOR EEN ERKEND KEURINGS ORGANISME ?

Voorbeelden van niet-belangrijke wijzigingen of uitbreidingen zijn de toevoeging van een contactdoos op een bestaande stroombaan of de identieke vervanging van een elektrisch materieel (bord, kabel, …)

Voor dergelijke kleine wijzigingen vereist de wetgeving, geen gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname door een erkend controleorganisme te laten uitvoeren.

Een bondige beschrijving van de niet-belangrijke wijziging of uitbreiding van de elektrische installatie volstaat en u moet uw situatieplannen bijwerken. Die beschrijving wordt in het dossier van de elektrische installatie bewaard, waardoor het erkend controleorganisme in staat is de gelijkvormigheid ervan na te gaan bij het volgende controlebezoek