DE ELEKTRISCHE KEURING: HUISHOUDELIJK OF NIET-HUISHOUDELIJK OP LAAGSPANNING

DIT ZEGT DE BELGISCHE WET OVER DE ELEKTRISCHE KEURING:

WAT IS HET DOEL VAN DE ELEKTRISCHE KEURING?

Met deze controle wordt nagegaan of uw elektrische installatie voldoet aan de veiligheidsvoorschriften vastgelegd in Boek 1 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (pdf, 4,35 MB), goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019.

IK BEN EIGENAAR VAN EEN WOONEENHEID: IS DE ELEKTRISCHE KEURING VERPLICHT?

De eigenaar van een wooneenheid is verplicht de elektrische keuring tijdig te laten uitvoeren. Dit is gebaseerd op het veiligheidsprincipe, aangezien fouten in een elektrische installatie die niet aan de voorschriften voldoet, vaak de oorzaak zijn van branden en/of elektrocuties.

HOE EN DOOR WIE MOET MIJN ELEKTRISCHE KEURING GEBEUREN?

Ze moet worden uitgevoerd door een van de hieronder vermelde erkende controleorganismen die als enigen gemachtigd zijn om deze keuringen uit te voeren. Pas op voor de vele aanbiedingen die op het internet circuleren en waarin dit soort diensten worden aangeboden zonder dat het organisme daarom op de door het ministerie van Economische Zaken erkende lijst staat. Deze aanbiedingen zijn misleidend en u ontvangt mogelijk een ongeldig keuringsattest. Voorbeelden zijn: greenfish-energy.eu of www.elektrische-keuring.be.

WAT GEBEURT ER NA DE ELEKTRISCHE KEURING DOOR EEN ERKEND CONTROLEORGANISME?

Na elke controle stelt het erkend controleorganisme een verslag op dat schriftelijk of elektronisch aan de eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie wordt bezorgd. Het erkend controleorganisme houdt gedurende vijf jaar een kopie van dat verslag bij.

Als uw elektrische installatie niet in orde is op het moment van de controle, moet u de tekortkomingen verhelpen en uw elektrische installatie opnieuw laten controleren.

WANNEER MOET ELEKTRISCHE INSTALLATIE WORDEN GECONTROLEERD?

 • vóór u ze in gebruik neemt;
 • wanneer u vraagt om de aansluiting van een wooneenheid op het openbare verdeelnet te verzwaren;
 • bij de verkoop van een wooneenheid;
 • periodiek om de 25 jaar.
 • Meer informatie over de verschillende soorten controles van huishoudelijke elektrische installaties

WELKE DOCUMENTEN MOET U BIJ DE CONTROLE VOORLEGGEN?

 • de eendraadschema’s van de elektrische installatie;
 • de situatieplannen van de elektrische installatie;
 • de EAN-code ter identificatie van de aansluiting van de elektrische installatie, weergegeven op de factuur, indien voorhanden. EAN staat voor “European Article Numbering”. Het betreft een code bestaande uit 18 cijfers.
 • Het eendraadschema
 • Een eendraadschema is een schematische voorstelling van de elementaire stroombanen, hun onderlinge verbindingen en het elektrisch materieel, die samen de elektrische installatie of een deel van de installatie vormen, en die de samenstelling en de kenmerken ervan aangeeft.

De eendraadschema’s en situatieplannen van de elektrische installatie worden mee opgenomen in het dossier van de elektrische installatie, dat in tweevoud wordt opgemaakt.

WAT MOET OP HET ELEKTRISCH SCHEMA VAN EEN HUISHOUDELIJKE INSTALLATIE WORDEN WEERGEGEVEN?

 • de kenmerken van de elektrische leidingen: type, doorsnede, aantal geleiders;
 • het type en de kenmerken van de differentieelstroominrichtingen;
 • de lichtpunten;
 • de aftakdozen;
 • de verbindingsdozen;
 • de plaatsingswijze en secties van de elektrische leidingen;
 • het type en de kenmerken van de beschermingsinrichtingen tegen overstroom;
 • de schakelaars;
 • de contactdozen;
 • de vaste machines en toestellen.

WAT MOET OP HET SITUATIEPLAN VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE WORDEN WEERGEGEVEN?

 • de vaste machines en toestellen.
 • de schakelaars;
 • de verbindingsdozen;
 • de aftakdozen;
 • de schakel- en verdeelborden;
 • de contactdozen;
 • de lichtpunten;
 • die op het eendraadschema voorkomen.

WELKE DOCUMENTEN MOET MIJN ELEKTRISCH DOSSIER TE ALLEN TIJDE BEVATTEN?

Iedere eigenaar van een wooneenheid moet te allen tijde een elektrisch dossier van zijn eigendom bijhouden.

Dit elektrische dossier bevat:

 • de conforme en geldige controleverslagen, opgesteld door een erkend controleorganisme,
 • een korte beschrijving van de niet-belangrijke wijzigingen of uitbreidingen van de elektrische installatie,
 • de technische documentatie van het elektrisch materieel en de fotovoltaïsche installatie.

MOET IK BIJ EEN KLEINE WIJZIGING AAN MIJN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OPNIEUW EEN ELEKTRISCHE KEURING LATEN UITVOEREN DOOR EEN ERKEND CONTROLEORGANISME?

Voorbeelden van onbelangrijke wijzigingen of uitbreidingen zijn: de toevoeging van een kring, de identieke vervanging van een verdeelbord …

Voor dergelijke kleine wijzigingen vereist de wetgeving geen elektrische keuring door een erkend controleorganisme.  U dient enkel een bondige beschrijving van de werkzaamheden te geven en uw situatieplannen bij te werken. Deze beschrijving / dit verslag wordt in het dossier van de elektrische installatie bewaard en zal bij het volgende controlebezoek door het controleorganisme worden gecontroleerd.